«Tilhørighet innebærer at barna og deres familier skal møte en barnehage der de merker at de har en plass. Barna og familiene deres skal få kjennskap til det pedagogiske arbeidet og formålet med virksomheten, at de skal inviteres til dialog om innholdet, aktivitetene, feiringer, rutiner og rytmer. Det pedagogiske innholdet skal bekrefte familiene og nærmiljøet og vise fram en verden utenfor barnehagen» (Rammeplanutkast kapp. 1.2 Barnehagens oppgaver)
 
Foreldre/foresatte er barnehagens fremste og viktigste samarbeidspart i hverdagen. Et godt, likeverdig og tillitsfullt samarbeid er en forutsetning for at barnehagen skal kunne bidra til en god start og en god barndom for det enkelte barn. Et samarbeid med foreldre/foresatte må derfor planlegges og organiseres slik at foreldre opplever barnehagen som viktig læringsarena der de har reell medvirkning og medbestemmelse av driften.
Rammeplanen og barnehageloven om foreldresamarbeid

Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Det daglige samarbeidet må derfor bygge på en gjensidig åpenhet og tillit.  

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings -og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven § 1 Formål)
 
Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver.
Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.  

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver og på den måten skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg )
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet, 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.  

Personalet har taushetsplikt.
Personalet har spesiell opplysningsplikt i forhold til barneverntjenesten