I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. Maksprisen er på kr 2 730,- pr.mnd.

Makspris gjelder både kommunale og private barnehager. Betaling for mat på kr 400,- pr.mnd kommer i tillegg, men skal ikke overskride barnehagens kostnader for mattilbudet.
Det faktureres for 11 mnd. pr. år. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunalt vedtak i den enkelte kommune.

Både kommunale og private barnehager skal tilby søskenmoderasjon og inntektsregulert foreldrebetaling. Søknad om redusertoppholdsbetaling gjøres på www.lier.kommune.no  
Beregningsgrunnlaget for oppholdsbetaling er husholdningens samlede personinntekt.